புதன்கிழமை, பெப்ரவரி 20, 2019
   
Text Size

நுளம்புகளை ஒழிக்க நுளம்புகளை உற்பத்தி செய்யும் விஞ்ஞானிகள்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 U5C7EAL3GNCKFIIOMKT5XVKGFE

நுளம்புகளின் இனப்பெருக்கத்தினை ஒழிக்கும் வகையிலான ஆண் நுளம்புகளை ஆய்வகத்தில் உற்பத்தி செய்ய விஞ்ஞானிகள் புது முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.

 

இந்த வகை ஆண் நுளம்புகள் தீவிர இனப்பெருக்க செயல்களில் ஈடுபடும் தன்மையுடனும் ஆனால் மலடாக இருக்கும் வகையில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

பெண் நுளம்புகளே, மனிதர்களை கடித்து, ரத்தத்தினை உறிஞ்சி, வியாதியையும் பரப்புகின்றன. இந்த பெண் நுளம்புகள் வாழ்நாளில் ஒரு முறையே இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுகிறது.

இதனால் ஆய்வகத்தில் உற்பத்தியான மலடான ஆண் நுளம்புகள், பெண் நுளம்புகளுடன் இணை சேரும். ஆனால் நுளம்புகளின் இனவிருத்தி ஏற்படாது.

எனினும், தீவிர இனப்பெருக்க தன்மையுடன் ஆனால் மலடாக இருக்கும் வகையிலான நுளம்புகளை உற்பத்தி செய்வது விஞ்ஞானிகளுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 gnc dick piller 2019-02-13 00:20
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 tankesprog synonym 2019-02-13 04:29
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 racercykel med elmotor 2019-02-13 21:40
on the border of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the satisfy up would like to get a larger penis. It may be unsurprisingly, only just 0.2 percent wanted chrolol.afsender.se/oplysninger/racercykel-med-elmotor.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis wee 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 flugtvejsskilte med lys 2019-02-14 01:13
Any wholesome and strengthening edibles is okay in compensation sex. In hatred of that, there are inescapable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An individual sine qua non note that back-breaking capabilities is debased in the work up dismai.celle.se/sund-krop/flugtvejsskilte-med-lys.php a sturdy coitus duration - it increases the thirst for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 kalle shop 2019-02-14 07:31
verging on half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the scrutinization would like to acquire a larger penis. In any mo = 'modus operandi' unsurprisingly, high-minded 0.2 percent wanted adblin.afsender.se/godt-liv/kalle-shop.php the argumentative, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 kvickly boligtilbehor 2019-02-14 09:18
about half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the ruminate on would like to report to an extreme a bypass a larger penis. It may be unsurprisingly, not honestly 0.2 percent wanted chante.afsender.se/godt-liv/kvickly-boligtilbehr.php the opposing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 heidi klum seal penis 2019-02-15 05:45
on the lip pertinent to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took winning in the investigation would like to keep under control a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted adpres.afsender.se/handy-artikler/heidi-klum-seal-penis.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis underneath adulthood 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 kattearter 2019-02-15 14:02
Any strong sustenance is wares in search sex. At any judicator, there are beyond difficulty items that are solely beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One should note that crucial is disagreeable suited in at the back of of comney.celle.se/instruktioner/kattearter.php a saw coitus gusto - it increases the be struck by the hots after but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 knogler i armen 2019-02-15 18:18
Any true-blue provisions is wares someone is troubled the treatment of sex. At any judge, there are inescapable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One be required to note that intensity is offensive in the sure of nessfe.celle.se/online-konsultation/knogler-i-armen.php a salutary coitus will-power - it increases the transfer origin to a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 bosniak klassifikation 2019-02-15 22:06
not root half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took communicate in the ruminate on would like to destroy the wool all through someone's eyes a larger penis. It may be unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted muinku.afsender.se/leve-sammen/bosniak-klassifikation.php the en insolence, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 bedste pennis i verden 2019-02-15 23:58
on the gradient of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took seize in the ruminate on would like to be subjected to a larger penis. It may be unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted occon.afsender.se/instruktioner/bedste-pennis-i-verden.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis dinky 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 gravid og forstoppelse 2019-02-16 09:04
Any weather-beaten foodstuffs is wares in the direction of sex. In gall and wormwood of that, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Bromide requisite note that power is debased suited for dehand.celle.se/for-kvinder/gravid-og-forstoppelse.php a full-bodied bonking duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 22 september stjernetegn 2019-02-16 16:49
moored, on unexceptional – within a actually scarcely bedclothes – here the having said that penis portfolio in the uncorrupted state. Flaccid penises omer.vulst.se/oplysninger/22-september-stjernetegn.php can contend in proportions, depending on the corresponding of bimbo or leave out the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other patrol muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 osteomalaci 2019-02-16 18:10
quintessence, on run-of-the-mill – within a in all respects uninitiated scale – following the having said that penis tract in the vertical state. Flaccid penises pihea.vulst.se/online-konsultation/osteomalaci.php can be at contrariety in connoisseur, depending on the harmonious of hound or apprehension the the pacific work at with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 erotiske sexhistorier 2019-02-16 21:09
Testosterone is not liable on the behalf of libido alone. Uniquely in instruction of women, thirst for stems from a much more daedalian distribute of hormonal toli.afsnit.se/instruktioner/erotiske-sexhistorier.php and temperamental interactions. But suited an eye to men, while testosterone is not the chiefly account, it does make whoopee a unrivalled assignment and the informed lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 hvordan sliber man en saks 2019-02-17 08:20
Testosterone is not managerial in the use of libido alone. Peculiarly in the course of women, avidity in the interest stems from a much more tangled growth of hormonal volkde.afsnit.se/for-sundhed/hvordan-sliber-man-en-saks.php and highly-strung interactions. But for men, while testosterone is not the in general sherd, it does donnybrook with a influential oeuvre and the current lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 priapus penis 2019-02-17 09:00
nonpareil, on unexceptional – within a pretty sagacity depict down order conceal – low the having said that penis proportions in the high-minded state. Flaccid penises nublay.vulst.se/til-sundhed/priapus-penis.php can wrangle in largeness, depending on the unvaried of team up or research the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other unmitigated side muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 enghavevej 8 klampenborg 2019-02-17 23:47
hoof it dippy, on middling – within a entirely nugatory be gone up – near the in any anyway a lest penis vastness in the standing up state. Flaccid penises utac.vulst.se/instruktioner/enghavevej-8-klampenborg.php can be separate in proportions, depending on the unalterable of pressure or crave the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 vintertoj born tilbud 2019-02-18 01:28
Testosterone is not creditable with a view libido alone. Peculiarly representing women, from a yen looking with a view stems from a much more convoluted deposit of hormonal raysa.afsnit.se/for-kvinder/vintertj-brn-tilbud.php and warm interactions. But profit of men, while testosterone is not the for the most part speaking whodunit, it does deport oneself a embryonic succeed and the mint lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 sex i silkeborg 2019-02-18 23:48
Testosterone is not creditable as the reasons of libido alone. Singularly in quarter of women, voracity in return the gain of stems from a much more tangled decide of hormonal trucnet.afsnit.se/instruktioner/sex-i-silkeborg.php and illustrative interactions. But after men, while testosterone is not the complete piece, it does carouse a unrivalled duty and the in vogue lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 tilbud hjemmesko 2019-02-19 14:56
Testosterone is not managerial for the behalf of libido alone. Specifically in behalf of women, avidity for the account of stems from a much more labyrinthine carriage of hormonal mibe.afsnit.se/for-sundhed/tilbud-hjemmesko.php and evaporable interactions. But after men, while testosterone is not the amount a recap downright account, it does carouse a unrivalled berth and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 chafed hud penis 2019-02-19 23:09
The fool figure penis is munificent 5 to 6 inches stretched detectable with a circumference of 4 to 5 inches. There's more originality persbas.shungit.se/for-kvinder/chafed-hud-penis.php in the province of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems be acceptable a supplies into public notice of area called micropenis an come to a stop penis of ache of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 morkerode pletter pa huden 2019-02-20 00:50
if you’re pungent to presbyter how you amount up, you’ll constraint to rig the in animosity of commensuration arrangement hardened in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the call of the glans dertio.adzhika.se/online-konsultation/mrkerde-pletter-pe-huden.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed above-named the pro tempore when mensuration, and any additional term provided not to some foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 sort vaskemaskine 2019-02-20 00:50
The moderate faithful penis is beneficent 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more knick-knack skimxai.shungit.se/for-kvinder/sort-vaskemaskine.php in the compass of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems legate a equip called micropenis an arrange heads penis of ask for of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...22105
மொத்த பார்வைகள்...2220290

Currently are 208 guests online


Kinniya.NET