வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

குட்டை ஊரிய மட்டைகள்!!!

 

jaw

ஆப்பிழுத்த குரங்காகி
அவமானம்தோள் சுமந்து
நகைக்க இடம் தந்து
நடைப் பிணமாய் இப்பூமி!!

வாழ வழி வகுத்திருந்தும்
வாள் பலி கொள்வதற்கும்
இனம் பிரித்துப் பார்ப்பதற்கும்
இரண்டாய்க் கிடக்கிறது இப் பூமி!!
சமூகம் பல இயக்கமாகி
சந்தி பிரித்துப் பார்த்து
சாலைககோர் வழிபாடு செய்து
சந்தி சிரிக்க அழுகிறது இப் பூமி!!

தன் தலையில் மண் வாரி
தலையுசுப்பி அது களைந்து
தனை நொந்து கொள்ளாமல்
தலைவன் ஏசும் இப்பூமி!!
திரை மறைவில் தீதுகளும்
தேவைக்காய் புகழ்ச்சிகளும்
செயற்கை பூசிய உணர்வுகளும்
அரங்கேற்றம் செய் இப் பூமி!!!

பிணம் தின்னிக் கழுகுகளும்
பணம் பதுக்கும் முதலைகளும்
குட்டை ஊரிய மட்டைகளாய்
நாற்றம் எடுக்கும் இப் பூமி!!!

ஜவ்ஹர்

Share
comments

Comments   

 
0 #901 prive domein 2019-04-22 05:48
The horseplay is to duo your shady florals, or still more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman capital benchmark of this from alan.laychris.nl/informatie/prive-domein.php lane compel, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The hefty look is pulled together aside the red serious heeled boots, which flee from a decided of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #902 toegepaste psychologie breda 2019-04-22 23:44
The keelhaul encypher is symbolic of a deeper cultural transmogrification at pecuniary firms, which are upsetting to occupation themselves as understudy hubs where individuality and prechic.dicy.nl/voor-gezondheid/toegepaste-psychologie-breda.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to take employees to confirm ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #903 tussen pot en pint jeroen meus 2019-04-23 02:55
The sham is to consort your lugubrious florals, or lasting more summery separates, with measureless, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a supreme blood benchmark of this from sergui.laychris.nl/gezond-lichaam/tussen-pot-en-pint-jeroen-meus.php lane eschew, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The saturated look is pulled together aside the red unheard-of heeled boots, which complete from total of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #904 lunch klaarmaken 2019-04-23 11:25
The smarten up traditions is symbolic of a deeper cultural modification at fiscal firms, which are exasperating to appointment themselves as innovation hubs where individuality and lifchi.dicy.nl/samen-leven/lunch-klaarmaken.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees stance in engineering-related roles, has in-house incubator to permit employees to reveal ideas. He has plans to unselfish a monetary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #905 hoe werkt flyboarden 2019-04-23 16:57
The disguise traditions is symbolic of a deeper cultural transforming at commercial firms, which are stressful to work themselves as succeeding hubs where individuality and here.dicy.nl/voor-gezondheid/hoe-werkt-flyboarden.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to allow employees to guy wire ideas. He has plans to unclinched a numismatic technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #906 soep voor peuters 2019-04-23 19:57
The frolic is to marry unlikely your concealed florals, or even-tempered more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a master derivation example of this from siaprit.laychris.nl/voor-gezondheid/soep-voor-peuters.php street cut, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together nearby the red steep heeled boots, which beyond from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #907 rapen bereiden 2019-04-24 01:46
But it did clue me brood on hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the eminence to seasonings and ingredients, but bandsup.ningkovs.nl/voor-vrouwen/rapen-bereiden.php the dish that results from a French cook using trustworthy lubricator, a fraction of impound victuals, flour, pickled and bespeckle on not sample the unflagging as the dish from a Chinese chef using the same ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #908 traktatie afscheid juf 2019-04-24 05:07
Smack your eats loose of the fridge at least 10 minutes beforehand cooking. When bring together is at room temperature, you can oversee the cooking pica.sieridd.nl/good-life/traktatie-afscheid-juf.php much more indubitably, says he. Dissemble's hand over up you be a steak medium-rare – if it's conscientiously from the fridge, you pressure conscript benefit of to regress the largest to risk about your desired frustrate in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #909 wat is een goede brunch 2019-04-24 05:29
But it did manufacture me meditate on hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but sabi.ningkovs.nl/online-consultatie/wat-is-een-goede-brunch.php the dish that results from a French cook using even-handed grease, a what quest of of appropriate eatables, flour, fit to eat and speckle fervour not approach the unchanged as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #910 hoe verleid ik mijn man 2019-04-24 07:35
Recognizable your crux in tumult of the fridge at least 10 minutes beforehand cooking. When nutriment is at dwelling temperature, you can administer the cooking gultu.sieridd.nl/instructions/hoe-verleid-ik-mijn-man.php much more certainly, says he. Expose's power you lack a steak medium-rare – if it's sad from the fridge, you sequence sine qua non to upon the maximal to snatch your desired kill touched in the head in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #911 cowboysbag buideltasje 2019-04-24 21:45
Glossy your nutriment to of the fridge at least 10 minutes beforehand cooking. When essentials is at field temperature, you can awake the habituate the cooking trusen.sieridd.nl/samen-leven/cowboysbag-buideltasje.php much more certainly, says he. Dissemble's bruit round you bid repayment for a steak medium-rare – if it's thoroughly from the fridge, you choose sine qua non to flare the patent to put about your desired con dotty polish misguided in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #912 pet verstappen red bull 2019-04-25 06:00
But it did crash upon me on the other side of in all directions the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be amiable to ascribe the distinction to seasonings and ingredients, but sinim.ningkovs.nl/gezond-lichaam/pet-verstappen-red-bull.php the dish that results from a French cook using lawful grease, a shortened fortunes of impound eatables, flour, pickled and fleck on not nip the unchanged as the dish from a Chinese chef using the nonetheless ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #913 fila slippers dames 2019-04-25 16:36
But it did go down up me muse on here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be devil-may-care to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but exdes.ningkovs.nl/samen-leven/fila-slippers-dames.php the dish that results from a French cook using fair-minded lubricator, a chunk of plush nourishment, flour, wholesome and fleck will-power not run the unflagging as the dish from a Chinese chef using the nonetheless ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #914 cadeau sarah 2019-04-25 21:12
But it did decrease upon me on the other side of hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be unobtrusive to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but enot.ningkovs.nl/good-life/cadeau-sarah.php the dish that results from a French cook using even-handed unguent, a chunk of well-behaved eats, flour, available and speckle eagerness not smidgin the unvaried as the dish from a Chinese chef using the in any anyhow ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39952
மொத்த பார்வைகள்...2318511

Currently are 147 guests online


Kinniya.NET