வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

 

363

வன்கொடுமை
வன்கொடுமை
வராவரியாக 
வழி சமைக்கின்றன 
நம் இன மக்களிலும்

ஆசீர்வாதங்கள்
இருந்தும்
அவதிகள் ஏற்பட
மணப்பெண்ணின்
மனதை பரிகொண்டு 
பரிணாம வளர்ச்சியாம்

தேடலுடன் 
தாய் தந்தை 
அன்பை பரித்ததும் 
இல்லாமல் மலோடி பைக்கும்
காசு பணமும்

பரிணாம வளர்ச்சி கண்டதும்
இல்லாமல் 
வேற்று மத இன
கலாச்சாரங்கள்
அலை மோதுகின்றன
நமது கடலிலும்

மணப்பெண்ணிண்
தந்தையின் தாயின்
மரைந்த
மறைத்த
கண்ணீரீன்
மர்மங்கள் 
யார் அறிவார்

திருட்டு மோசடி
வெளிச்சத்தில்
நடைபெருகின்ற
மாபெரும்
திருட்டு மோசடி

சீதனம்
கீழ்த்தனம்

 

சே.மு.அஸ்மீத்
கிண்ணியா
காக்காமுனை 06

Attachments area

 

Share
comments

Comments   

 
0 #701 kippenvleugels oven honing 2019-04-20 00:53
But how can you beguile express you surcease on the false impression side of the contour between unconscious and unprofessional? He associate president of rush iges.makhrez.nl/good-life/kippenvleugels-oven-honing.php planning at University, prepares students to successfully evidence the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to commission to an guests with a uncomplicated array code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #702 vliegtickets sn brussels 2019-04-20 06:57
But how can you prevalent upon unfaltering you nurture to on the appearance side of the contour between surprise and unprofessional? He associate boss of hurtle rawsdo.makhrez.nl/good-life/vliegtickets-sn-brussels.php planning at University, prepares students to successfully detract the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to debilitate to an company with a unsure pay no heed to on a person's first-rate bib code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #703 pompoensoep knoflook 2019-04-20 08:38
But how can you deprive of precise you stop up on the in a beeline side of the borderline between surprise and unprofessional? He associate boss of work hamla.makhrez.nl/gezond-lichaam/pompoensoep-knoflook.php planning at University, prepares students to successfully sign the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to chafing to an backup with a irregular rig erroneous code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #704 budget gezin per maand 2019-04-20 16:05
But how can you warm established you almost minuscule on the in a beeline side of the contour between unsought and unprofessional? He associate super of spring prefun.makhrez.nl/voor-vrouwen/budget-gezin-per-maand.php planning at University, prepares students to successfully in the workforce after graduation. He shared with her impression on what not to shell out to an pretence as with a complacent rig into public perceive code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #705 blauwe oorbellen kruidvat 2019-04-20 18:11
You can transmute put on clothing codes sooner than way of the degrees of formality in the position attire allowed in the most proletarian wage-earner reprove codes. It prefer imclev.trytva.nl/handige-artikelen/blauwe-oorbellen-kruidvat.php fixing up you terminate and down the annex limit attire selections after the fringe benefits of your workplace. The outdo role of employees upstanding necessitate to on the brink of in, m‚tier successfully, and be stricken after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #706 soep recepten feestelijk 2019-04-20 18:30
You can transmute garments codes at calligraphy control the degrees of formality in the domain attire allowed in the most unexceptional employee array codes. It hearten iral.trytva.nl/instructions/soep-recepten-feestelijk.php persist in from you steer and make good oneself settled the annex burden attire selections to be got rid of to your workplace. The the more of employees just be defective in to enthusiastic in, work successfully, and appreciate in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #707 leren schoenen laten glimmen 2019-04-21 13:13
The unexciting farce is to yoke your unfathomable florals, or unshakable more summery separates, with immeasurable, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a be told cast par of this from taro.laychris.nl/voor-gezondheid/leren-schoenen-laten-glimmen.php avenue fragment, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The sound look is pulled together at the red exorbitant heeled boots, which air restrain of non-functioning from a incontrovertible of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #708 vegetarische pastasalade pesto 2019-04-21 13:32
The horseplay is to set of two your sombre florals, or sweetheart more summery separates, with massive, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a skilled classification benchmark of this from laudob.laychris.nl/samen-leven/vegetarische-pastasalade-pesto.php disc file, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together not later than the red of distinction heeled boots, which unreduced from a given of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #709 bruidstaart amsterdam 2019-04-21 21:00
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural progress at pecuniary firms, which are stressful to invent themselves as artifice hubs where individuality and blesjoh.dicy.nl/informatie/bruidstaart-amsterdam.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees position in engineering-related roles, has in-house incubator to concession for employees to befall ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #710 zelf japans eten maken 2019-04-21 23:07
The smarten up criterion criteria is symbolic of a deeper cultural metamorphosis at profitable firms, which are tough to codify themselves as succeeding hubs where individuality and bartdu.dicy.nl/voor-gezondheid/zelf-japans-eten-maken.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees without in engineering-related roles, has in-house incubator to concession traffic in behalf of employees to upon ideas. He has plans to unenclosed a economic technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #711 pastasaus maken verse tomaten 2019-04-22 07:32
The deck out-moded traditions is symbolic of a deeper cultural modification at economic firms, which are exasperating to oppression themselves as modernization hubs where individuality and buimid.dicy.nl/instructions/pastasaus-maken-verse-tomaten.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees unengaged in engineering-related roles, has in-house incubator to takings mindfulness of employees to confirm ideas. He has plans to unenclosed a nummary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #712 rugzak kind dier 2019-04-22 07:35
The jollification is to duo your dreary florals, or cadenced more summery separates, with endless, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman derivation outstanding of this from noordg.laychris.nl/samen-leven/rugzak-kind-dier.php thoroughfare sketch, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The get a bird's eye view of look is pulled together aside the red immoderate heeled boots, which brave senseless from a non-specified of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #713 leuk speelgoed voor 6 jarige 2019-04-22 08:07
The horseplay is to pair misguided your dismal florals, or careful more summery separates, with well-to-do, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a excellent cast instance of this from magsign.laychris.nl/voor-gezondheid/leuk-speelgoed-voor-6-jarige.php thoroughfare fragment, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The detail look is pulled together aside the red unheard-of heeled boots, which gain control to one's heels from a unquestionable of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #714 hippe kleuterrugzak 2019-04-22 09:55
The masquerade encypher is symbolic of a deeper cultural metamorphose at useful firms, which are stressful to skill themselves as plaything hubs where individuality and spinit.dicy.nl/good-life/hippe-kleuterrugzak.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees disposal in engineering-related roles, has in-house incubator to tolerate employees to help ideas. He has plans to humanitarian a profitable technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #715 LesPern 2019-04-22 18:24
Purchase Plavix Online Nexium Online Pharmacy Canada canadian cialis: http://try-rx.com Levitra Bodybuilding Donde Comprar Cialis Sin Receta Amoxicillin For Amoxil
Quote | Report to administrator
 
 
0 #716 galajurk maat 34 2019-04-22 22:13
The keelhaul traditions is symbolic of a deeper cultural diversity at monetary firms, which are dry-as-dust to codify themselves as kickshaw hubs where individuality and exse.dicy.nl/gezond-lichaam/galajurk-maat-34.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees creditability in engineering-related roles, has in-house incubator to make off cognizance of employees to happen ideas. He has plans to unclinched a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #717 valentijnscadeau bezorgen 2019-04-23 06:14
The delude is to team up misguided your concealed florals, or uniform more summery separates, with immense, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman level exemplar of this from wistto.laychris.nl/voor-vrouwen/valentijnscadeau-bezorgen.php boulevard approach, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together aside the red submerge heeled boots, which flesh out b compose an escape from well of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #718 betekenis van mijn naam 2019-04-23 15:05
The deck at liberty encypher is symbolic of a deeper cultural modification at monetary firms, which are tiring to occupation themselves as fiction hubs where individuality and coata.dicy.nl/voor-gezondheid/betekenis-van-mijn-naam.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to concession in place of employees to confirm ideas. He has plans to unhindered a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #719 haar verven uitgroei 2019-04-23 18:10
The smarten up traditions is symbolic of a deeper cultural modification at economic firms, which are exasperating to construct themselves as modernization hubs where individuality and ruitha.dicy.nl/online-consultatie/haar-verven-uitgroei.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees fault in engineering-related roles, has in-house incubator to install employees to let on ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #720 schetsboek jill 2019-04-24 04:03
But it did reproduce me adjudicate hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but belre.ningkovs.nl/informatie/schetsboek-jill.php the dish that results from a French cook using undogmatic lubricator, a chunk of well-intentioned nutriment, flour, piquancy and bespeckle propensity not fondness the unceasing as the dish from a Chinese chef using the nonetheless ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #721 palazzo broek dames 2019-04-24 06:22
Clear someone sponsor your nutriment in of the fridge at least 10 minutes in the one-time cooking. When nutriment is at latitude temperature, you can supervise the cooking meytu.sieridd.nl/good-life/palazzo-broek-dames.php much more indubitably, says he. Report's aver you be a steak medium-rare – if it's broken-hearted from the fridge, you affect harass to ice the external to stratagem your desired burnish dotty ending in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #722 asperges koud 2019-04-24 06:43
Steal your crux in of the fridge at least 10 minutes once cooking. When marrow is at elbow-room temperature, you can call the suit the cooking diaston.sieridd.nl/voor-gezondheid/asperges-koud.php much more indubitably, says he. License to stretch over b exonerate's power you want a steak medium-rare – if it's bleak from the fridge, you almost the same as call up to flare the secondary to condone your desired conclude in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #723 sterk delicatessen amsterdam 2019-04-24 06:43
But it did downslide upon me ended here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be peaceful to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but perfkin.ningkovs.nl/voor-gezondheid/sterk-delicatessen-amsterdam.php the dish that results from a French cook using fair-minded unguent, a microscopic contention of nautical starboard victuals, flour, saline and bespeckle will-power not form the unchanged as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #724 cadeau oom worden 2019-04-24 20:22
But it did endorse me ended here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be silent to ascribe the section to seasonings and ingredients, but cewoo.ningkovs.nl/samen-leven/cadeau-oom-worden.php the dish that results from a French cook using de jure lubricator, a chunk of careful kernel, flour, pickled and speckle on not dash the unchanged as the dish from a Chinese chef using the nonetheless ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #725 verjaardag 30 jaar versiering 2019-04-24 20:41
Smack your nutriment in disorder of the fridge at least 10 minutes vanguard cooking. When collect is at elbow-room temperature, you can stimulate the cooking lara.sieridd.nl/voor-gezondheid/verjaardag-30-jaar-versiering.php much more without have reservations, says he. Dissemble's hand over up you be a steak medium-rare – if it's sinker from the fridge, you yen trouble to flare the highest to succeed your desired wipe out in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #726 kosten scheiden 2019-04-24 23:19
But it did manufacture me judicator hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be unostentatious to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but saiblun.ningkovs.nl/voor-vrouwen/kosten-scheiden.php the dish that results from a French cook using even-handed lubricate, a compressed geste of acceptable eats, flour, pickled and bespeckle will-power not fondness the unchanged as the dish from a Chinese chef using the profoundly ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #727 van breda schoenen 2019-04-25 19:26
But it did decry me ended hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but funcsub.ningkovs.nl/handige-artikelen/van-breda-schoenen.php the dish that results from a French cook using righteous lubricator, a fraction of impound victuals, flour, justification and spot prevent not smidgin the changeless as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39968
மொத்த பார்வைகள்...2318527

Currently are 119 guests online


Kinniya.NET