செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 19, 2019
   
Text Size

Possessive Nouns

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

Possessive nouns are used to indicate ownership.

Possessive nouns usually are formed by adding an apostrophe (') and s.

 • John's book
 • Kerry's car
 • Grandma's mirror

When a noun is plural and ends in s, just add an apostrophe (').

 •  The kids' toys
 •  My parents' house
 •  The teachers' lounge

If two people own one thing, add the apostrophe and s to the second person only.

 •  John and Mary's new house
 • David and Sue's wedding
 • Tom and Doug's car

If two people own separate things, add the apostrophe and s for each person.

 • Susan's and Beth's books
 •  Jean's and Dan's pants
 •  Ben's and Jim's office

Possessive Nouns[Quiz]

Which of the following is not correct?

1)Dr. Hunts has a new computer.

2)Dr. Hunts's new computer is working well.

3)Dr. Hunts' computer is new.

 

 

Share
comments

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...26012
மொத்த பார்வைகள்...2258453

Currently are 117 guests online


Kinniya.NET