செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 19, 2019
   
Text Size

Pronouns

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

A pronoun takes the place of a noun.

Example story:

Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. Mary works with Mr. James and Mr. James' son Tom. Mr. James and Mr. James' son Tom are experts in biochemistry. Mary, Mr. James, and Tom researched and invented a drug for cancer treatment.

If the story above is written using pronouns:

Mary is one of the heads of the ToJi Corporation. She works with Mr. James and his son Tom. He and his son Tom are experts in biochemistry. They researched and invented a drug for cancer treatment.

Personal Pronouns

Personal pronouns refer to a person:

  • I go to school.
  • You are a student.
  • They are Koreans.
  • He works here.
  • We gave her food.

The word 'it' refers to an object:

  • I drank it.
  • It is big.
  • They cut it into halves.

Write the correct pronoun in each blank.

1)I ate an apple               was delicious.

2)You look tired             should rest.

3)She is a teacher. I gave        a book.

4)They are my friends.I like            very much.

5)He saw the movie            was fun.

 

 

 

 

Share
comments

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...26041
மொத்த பார்வைகள்...2258482

Currently are 97 guests online


Kinniya.NET