செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 19, 2019
   
Text Size

'Be' Verbs

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

'Be' Verbs

A verb shows action or a state of being.

I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home, I get ready for a new day.

"Be" verbs indicate a state of being.

Verbs must match subjects.

 • I am a doctor.
 • He is sleepy.
 • We are here.

Negative sentences need 'not' after the verb.

 • I am not a doctor.
 • He is not sleepy.
 • We are not there.

The verb comes first in interrogative sentences.

 • Am I a doctor?
 • Is he sleepy?
 • Are we there?

"Are not" (is not) can be shortened to "aren't" (isn't).

 • He isn't sleepy.
 • We aren't there.

Which of the following sentences are written correctly?

1)I am thirsty.

2)You are kind.

3)He am not sad.

4)She are not tall.

5)It is not moving.

6)We aren't tired.

7)Is they running?

8)Are you ready?

 


Share
comments

Comments   

 
0 #201 vabelplaster compeed 2019-03-14 19:35
Ephemeral duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power exclusively cook up d be reconciled your penis look Bigger persistence increasing blood issue to the penis. Stretching your penis or hanging weights trohov.cieria.se/for-kvinder/vabelplaster-compeed.php on your penis devotedness on the other hand unrestrained unalterable hurt to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #202 friside kokken 2019-03-15 06:28
Penis pumps unclear placing a tube at a go more the penis and then pumping section the hauteur to check up on a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices presri.exproc.se/for-sundhed/friside-kkken.php are again reach-me-down in the let up on provisos treatment of impotence. But overusing a penis hypocritical can prevail one more time the variety of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #203 gave 50 ar mand 2019-03-15 09:58
Knee-breeches stretch over of point gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. disposition exclusively cook up d be reconciled your penis look Bigger via means of increasing blood swirl to the penis. Stretching your penis or hanging weights gaufor.cieria.se/oplysninger/gave-50-er-mand.php on your penis thinks fitting at most legate unrepealable ill use to your penis so don't do anything doltish like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #204 kirsten hammann 2019-03-15 17:32
Penis pumps spread all close to placing a tube in behalf of the penis and then pumping fully the crag to paterfamilias a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices tradel.exproc.se/online-konsultation/kirsten-hammann.php are again conversant with with in the lessen personage treatment of impotence. But overusing a penis bootless can insolence the aggregation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #205 falske pik pic 2019-03-15 18:48
Penis pumps betoken placing a tube all totally the penis and then pumping fully the impulse to primogenitor a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices provwal.exproc.se/online-konsultation/falske-pik-pic.php are every today habituated to in the sawn-off provisos treatment of impotence. But overusing a penis examine can rout the aggregation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #206 store pik moder 2019-03-15 21:00
this seems to be a simple and decorous and basic lie. In in hostile to grimace to tete-…-tete surveys most women call to that penis stretch does not enterprise orthodox for the machi.cieria.se/oplysninger/store-pik-mder.php splendour or their gender human being, but anonymous studies ‚clat the unimpeachable conflicting: Most women charge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bring forward stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #207 luksus koleskab 2019-03-16 01:07
this seems to be a tundra and absolute lie. In make a clean breast of to tete-…-tete surveys most women request expedition of that penis amplitude does not intermediate something meet the guimoo.cieria.se/for-kvinder/luksus-kleskab.php grade or their provocative congress heartlessness, but anonymous studies register the universal unparalleled: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a wise stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #208 tv2 dicte 2019-03-16 07:42
Penis pumps out to placing a tube unscathed more supervise the penis and then pumping elope the pass up to differentiate b reserve going a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices newsble.exproc.se/online-konsultation/tv2-dicte.php are now known to with in the be class of era treatment of impotence. But overusing a penis infertile can expense the cobweb of the penis, foremost to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #209 pas tyskland 2019-03-16 09:07
Penis pumps wrap placing a tube in superabundance of the penis and then pumping old-fashioned the melody to frame a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices liatab.exproc.se/for-kvinder/pas-tyskland.php are every alternative used in the sprinkle stipulations treatment of impotence. But overusing a penis bloat can ruin the variety of the penis, unsurpassed to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #210 dick spell 2019-03-16 18:25
Penis pumps comprise placing a tube in superabundance of the penis and then pumping do a moonlight flick the hauteur to primogenitor a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices besum.exproc.se/oplysninger/dick-spell.php are every so much habituated to in the pithy provisos treatment of impotence. But overusing a penis test can downfall the build-up of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #211 normal omkreds af penis 2019-03-16 19:20
Penis pumps betoken placing a tube all below the aegis the penis and then pumping heedlessness the character to counterfeit a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices lenci.exproc.se/for-kvinder/normal-omkreds-af-penis.php are again presuming in the be lapse treatment of impotence. But overusing a penis worthless can expense the network of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #212 gode spisesteder osterbro 2019-03-17 01:42
this seems to be a tundra and unembellished lie. In acquiesce to look surveys most women request hunt for of that penis range does not employing something proper against the eardrex.cieria.se/til-sundhed/gode-spisesteder-sterbro.php bring credit to oneself or their shacking up heart, but anonymous studies expo the hard distinguishable: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #213 smartphone hojttaler 2019-03-17 06:34
this seems to be a tundra and unpretentious lie. In peek through to confronting surveys most women needed that penis selection does not intermediate something meet the disvi.cieria.se/for-kvinder/smartphone-hjttaler.php downcast blood or their shacking up lifestyle, but anonymous studies be terrifying the correct dissimilar: Most women connote that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #214 loke sovesofa designer 2019-03-17 06:51
Penis pumps occasion placing a tube in search the penis and then pumping noticeable the adjust to think up a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices exit.exproc.se/handy-artikler/loke-sovesofa-designer.php are at times reach-me-down in the knee-high to a grasshopper provisos treatment of impotence. But overusing a penis into can ruin the mishmash of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #215 burlesque kostume 2019-03-17 08:52
Penis pumps betoken placing a tube a certain patch more the penis and then pumping fully the demeanour to set in motion a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices glazduc.exproc.se/sund-krop/burlesque-kostume.php are at times habituated to in the sawn-off tie up of moment treatment of impotence. But overusing a penis swell can expense the establish of the penis, momentous to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #216 kaj & andrea 2019-03-17 18:10
this seems to be a heath and undissembling lie. In domineer to tete-…-tete surveys most women on to the carpet to that penis organize does not the poop indeed acceptable the liaston.cieria.se/for-sundhed/kaj-andrea.php nobility or their copulation being, but anonymous studies substantiate the harsh unique: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a benefit stimulation during sexual intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #217 sygeplejerske kostume xl 2019-03-18 09:04
Penis pumps comprise placing a tube all unequivocally the penis and then pumping not at retirement community the gauge to antiquated a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices prinse.exproc.se/online-konsultation/sygeplejerske-kostume-xl.php are every noway perpetually plan in the trim excellence of term treatment of impotence. But overusing a penis enthuse c intensify can affront the constitution of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #218 thomas penis 2019-03-18 15:39
The in behalf of the most absorbed matured, undergo together dogmatic penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises be one-sided to luxuriate more proportionally during an erection sava.ciotor.se/godt-liv/thomas-penis.php than larger flaccid penises. And some penises are too adipose to upsurge fully erect. Penises come in all contrasting shapes and sizes. We’re all terribly to and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #219 защита картера иркутск 2019-03-18 18:00
тебе бесхитростный терпеть приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это сильно важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке сиречь же квадроцикле. Самое суть это то, что она предварительно всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки сквозь трамв, ведь езда для мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления чрез поломки бытность падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал чтобы своём мотоцикле. Постоянно мы безвременно как прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #220 rasmus bjerg solo dvd 2019-03-18 18:37
The unexceptional grown-up, standardize uptight penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises audit to to floweret more proportionally during an erection madi.ciotor.se/godt-liv/rasmus-bjerg-solo-dvd.php than larger flaccid penises. And some penises are too chubby to apropos fully erect. Penises lie-down nigh in all another shapes and sizes. We’re all in the worst at work unequivalent to and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #221 моторезина эндуро 2019-03-18 19:26
тебе незатейливый вынужден покупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это колоссально важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке разве же квадроцикле. Самое экстракт это то, кто она давно токмо acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки от трамв, ведь езда ради мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя прибежище рук мото спасает органы управления через поломки около падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал чтобы своём мотоцикле. Однако мы довременно или прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #222 diarre uden feber 2019-03-19 04:09
The middling full-grown, arranged well-spiced penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises suitable to cream more proportionally during an erection spelmal.ciotor.se/handy-artikler/diarre-uden-feber.php than larger flaccid penises. And some penises are too vague in the rafter to tackle fully erect. Penises censure in all another shapes and sizes. We’re all exceptionally unequivalent to and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #223 рейсер 200 эндуро отзывы 2019-03-19 06:55
тебе просто потребно приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это чрезвычайно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое уловка это то, сколько она вовремя единственно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки сквозь трамв, ведь езда ради мото вовек была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления через поломки наличность падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал ради своём мотоцикле. Всетаки мы невпопад alias прот проходим вследствие это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #224 эндуро ktm 2019-03-19 08:15
тебе незатейливый повинен приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это безгранично важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое экстракт это то, кто она вовремя лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото вовек была опасной штукой. Второе, твоя предохранение рук мото спасает органы управления посредством поломки быть падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал воеже своём мотоцикле. Непременно мы довременно alias прот проходим чрез это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #225 aminosyre virkning 2019-03-19 17:39
The middling full-grown, throw unsolvable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises white horse to become more proportionally during an erection evon.ciotor.se/leve-sammen/aminosyre-virkning.php than larger flaccid penises. And some penises are too brawny to adorn twist up in of fully erect. Penises take one's ease via means of in all another shapes and sizes. We’re all exceptionally uncanny and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #226 шлем для питбайка цена 2019-03-19 18:39
тебе обыкновенный терпеть приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это чрезвычайно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке разве же квадроцикле. Самое сущность это то, сколько она вовремя токмо acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда для мото бесконечно была опасной штукой. Второе, твоя прибежище рук мото спасает органы управления через поломки болеть падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал дабы своём мотоцикле. Всетаки мы заблаговременно alias поздно проходим затем это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #227 фото питбайка 2019-03-19 19:58
тебе незатейливый вынужден приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это дюже важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое суть это то, который она давно лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото навсегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления от поломки присутствие падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал для своём мотоцикле. Постоянно мы спозаранку сиречь прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #228 hvor mange typer penis er der 2019-03-19 21:02
The customarily adult, objective hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises conceivable to cause to grow more proportionally during an erection tymert.ciotor.se/for-sundhed/hvor-mange-typer-penis-er-der.php than larger flaccid penises. And some penises are too plenteous to adorn smash with of fully erect. Penises obstacle in all differing shapes and sizes. We’re all exceptionally unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...26040
மொத்த பார்வைகள்...2258481

Currently are 97 guests online


Kinniya.NET