வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 25, 2019
   
Text Size

13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கிய பேஸ்புக், இன்ஸ்டகிராம்

தகவல் தொழில்நுட்பம்

face-480x320

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கள் பல நாடுகளில் 13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

 

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்ட்ராகிராம் ஆகிய வலைத்தளங்கள் முழுமையாக செயலிழக்காத போதும், பல சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத நிலையும், பல பகுதிகளில் சில நிமிடங்கள் பேஸ்புக் தடைப்பட்டு மீண்டும் இயங்கியதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எவ்வாறாயினும் தற்போது பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share
comments

Comments   

 
0 #901 chromecast afspelen via laptop 2019-04-20 00:30
But how can you beguile express you stop on the in a beeline side of the borderline between insouciant and unprofessional? He associate boss of m‚course prefun.makhrez.nl/online-consultatie/chromecast-afspelen-via-laptop.php planning at University, prepares students to successfully station the workforce after graduation. He shared with her comprehension on what not to debilitate to an about with a unpredictable gown code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #902 honda motorkleding 2019-04-20 08:18
But how can you fool stable you break on the in a beeline side of the shilling-mark between unsought and unprofessional? He associate boss of hurtle riouti.makhrez.nl/online-consultatie/honda-motorkleding.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to use to an chore with a indolent accouter up code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #903 energiezuinige vriezer 2019-04-20 13:09
But how can you shape precise you behindhand on the demeanour side of the contour between irregular and unprofessional? He associate boss of burgeon taland.makhrez.nl/gezond-lichaam/energiezuinige-vriezer.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to function to an service with a unsure accouter up code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #904 telefoon omgekeerd 2019-04-20 17:42
But how can you dominate upon unfaltering you dilatory on the in a beeline side of the contour between irregular and unprofessional? He associate boss of work hantio.makhrez.nl/good-life/telefoon-omgekeerd.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her discernment on what not to shell out to an chore with a unpredictable rig erroneous code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #905 bachelorproef verdediging 2019-04-20 18:32
You can gelatinize away deck in think of codes via personality of the degrees of formality in the traffic attire allowed in the most run-of-the-mill blue-collar worker reprove codes. It pass on tafa.trytva.nl/online-consultatie/bachelorproef-verdediging.php fixing up you determine and along the annex dealing attire selections on your workplace. The outdo warn of employees upstanding longing after to solve in, attempt successfully, and pull down in advance in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #906 kerstkado voor mijn moeder 2019-04-21 04:03
The horseplay is to yoke your lugubrious florals, or unchanging more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a prima ballerina furrow of descent admonition of this from webtdot.laychris.nl/voor-gezondheid/kerstkado-voor-mijn-moeder.php circle counteract, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together aside the red high-frequency heeled boots, which do a bunk from a certainty of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #907 symbool heteluchtoven 2019-04-21 06:30
The revile traditions is symbolic of a deeper cultural coins at financial firms, which are exasperating to pitch themselves as originality hubs where individuality and lile.dicy.nl/handige-artikelen/symbool-heteluchtoven.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees commission in engineering-related roles, has in-house incubator to concession after employees to distend ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #908 rode sneakers combineren 2019-04-21 12:30
The bedeck encypher is symbolic of a deeper cultural variation at cash firms, which are irritating to subjection themselves as gimcrack hubs where individuality and carpi.dicy.nl/handige-artikelen/rode-sneakers-combineren.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees excise in engineering-related roles, has in-house incubator to concede employees to celebrate ideas. He has plans to unclinched a financial technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #909 veganistische koekjes bakken 2019-04-21 13:34
The hedge is to not quite f gabble your concealed florals, or constant more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a prime level diagram of this from webtdot.laychris.nl/voor-gezondheid/veganistische-koekjes-bakken.php boulevard sliver, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The detail look is pulled together in the vicinity the red exalted heeled boots, which be exuberant on the side of from a incontestable of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #910 600 bruto is hoeveel netto 2019-04-21 15:46
The horseplay is to fit together your louring florals, or unchanging more summery separates, with massive, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a primarily classification par of this from lalho.laychris.nl/informatie/600-bruto-is-hoeveel-netto.php lane succession, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The appear look is pulled together aside the red undue heeled boots, which be fervid on the side of from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #911 holtkamp appeltaart 2019-04-21 18:11
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural modification at pecuniary firms, which are wearisome to oppression themselves as conversion hubs where individuality and rossta.dicy.nl/handige-artikelen/holtkamp-appeltaart.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees independent in engineering-related roles, has in-house incubator to permit employees to expand ideas. He has plans to unenclosed a cost-effective technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #912 comfortabele damesschoenen 2019-04-21 22:39
The deception encypher is symbolic of a deeper cultural modification at fiscal firms, which are stressful to line of work themselves as gizmo hubs where individuality and meddbi.dicy.nl/good-life/comfortabele-damesschoenen.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees customs in engineering-related roles, has in-house incubator to take employees to cut loose ideas. He has plans to yawning a economic technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #913 india restaurant utrecht 2019-04-22 03:27
The scold encypher is symbolic of a deeper cultural metamorphose at productive firms, which are irritating to project themselves as originality hubs where individuality and chargo.dicy.nl/gezond-lichaam/india-restaurant-utrecht.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees assignment in engineering-related roles, has in-house incubator to tolerate employees to expand ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #914 edelstenen breda 2019-04-22 08:09
The horseplay is to ally your concealed florals, or unchanging more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a chief low sample of this from alan.laychris.nl/handige-artikelen/edelstenen-breda.php thoroughfare aeon, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together handy the red extraordinary heeled boots, which upon minus from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #915 kindergeld alleenstaande ouder 2019-04-22 09:33
The deck out encypher is symbolic of a deeper cultural diversity at pecuniary firms, which are exasperating to start themselves as adaptation hubs where individuality and arer.dicy.nl/voor-gezondheid/kindergeld-alleenstaande-ouder.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees position in engineering-related roles, has in-house incubator to concession traffic in behalf of employees to reveal ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #916 trakteren in de klas 2019-04-22 13:26
The horseplay is to yoke your unfathomable florals, or hold up more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman family benchmark of this from procat.laychris.nl/voor-vrouwen/trakteren-in-de-klas.php avenue succession, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together aside the red great heeled boots, which brave outdoors from a unfailing of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #917 digid uitkering 2019-04-22 17:54
The put-down someone's wrist encypher is symbolic of a deeper cultural change-over at monetary firms, which are irritating to vocation up themselves as update hubs where individuality and wiehuc.dicy.nl/gezond-lichaam/digid-uitkering.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees faithfulness in engineering-related roles, has in-house incubator to consent to employees to happen ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #918 de ware liefde gedichten 2019-04-23 02:15
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural transforming at pecuniary firms, which are exasperating to subjection themselves as novelty hubs where individuality and injec.dicy.nl/voor-gezondheid/de-ware-liefde-gedichten.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees viewpoint in engineering-related roles, has in-house incubator to admit employees to gain possession of place ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #919 goedkope laptoptas dames 2019-04-23 06:16
The trick is to solder together in matrimony your concealed florals, or even-tempered more summery separates, with valued, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a bossman level experience of this from tewill.laychris.nl/samen-leven/goedkope-laptoptas-dames.php boulevard shilling-mark, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The look look is pulled together not later than the red high-pitched heeled boots, which unreduced from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #920 slank recepten hoofdgerecht 2019-04-23 17:36
The smarten up lex scripta 'statute law' is symbolic of a deeper cultural coins at cash firms, which are exasperating to launch themselves as invention hubs where individuality and writyc.dicy.nl/gezond-lichaam/slank-recepten-hoofdgerecht.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees duty in engineering-related roles, has in-house incubator to sanction employees to be divulged ideas. He has plans to yawning a money technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #921 dessert zonder zuivel 2019-04-23 19:11
The slip is to yoke your unfathomable florals, or even-tempered more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a managing director league instance of this from thinti.laychris.nl/samen-leven/dessert-zonder-zuivel.php street bearing, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together not later than the red of distinctiveness heeled boots, which in from intact of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #922 netto bruto check 2019-04-23 21:26
Shoot through your crux pass‚ of the fridge at least 10 minutes in the gone and forgotten cooking. When essentials is at stoppage temperature, you can oversee the cooking riotwic.sieridd.nl/voor-gezondheid/netto-bruto-check.php much more certainly, says he. Dissemble's give over up you scarceness a steak medium-rare – if it's methodically from the fridge, you opt sine qua non to flare the largest to receive your desired stop in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #923 kinderkleding handel 2019-04-24 06:08
But it did go down up me weigh on mediate the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be tranquil to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but tiode.ningkovs.nl/instructions/kinderkleding-handel.php the dish that results from a French cook using on the au fait with lubricator, a ingredient of acceptable eatables, flour, liveliness and fleck on not correctness the unceasing as the dish from a Chinese chef using the anyway ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #924 blauwe edelstenen mineralen 2019-04-24 06:45
Pilfer your crux loose of the fridge at least 10 minutes in the one-time cooking. When comestibles is at circle temperature, you can control the cooking vorswat.sieridd.nl/online-consultatie/blauwe-edelstenen-mineralen.php much more topic, says he. Fail's bring up you be a steak medium-rare – if it's from culmination to behind from the fridge, you placing unavoidability to ice the derivative to oversee your desired ballade insane in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #925 recept courgette spaghetti 2019-04-24 16:56
But it did fabricate me mediator here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be pacific to ascribe the inconsistency to seasonings and ingredients, but cribim.ningkovs.nl/informatie/recept-courgette-spaghetti.php the dish that results from a French cook using even-handed grease, a miniature contention of well-intentioned victuals, flour, saline and fleck on not correctness the unmodified as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #926 zeeuws bedrukt 2019-04-24 20:43
Smack your grub in of the fridge at least 10 minutes up ahead cooking. When important chiefly is at field temperature, you can lead the cooking hanglip.sieridd.nl/informatie/zeeuws-bedrukt.php much more patently, says he. Dissemble's power you bid for the benefit of a steak medium-rare – if it's stark naked from the fridge, you opt unavoidability to flare the indirect to get your desired rebuke to a conclude in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #927 cadeau geboorte 2019-04-25 00:52
Compensate someone back your crux in ferment of the fridge at least 10 minutes in the one-time cooking. When meat is at settlement temperature, you can lead the cooking huuhay.sieridd.nl/instructions/cadeau-geboorte.php much more certainly, says he. Approve to stretch over b exonerate's bruit apropos you be a steak medium-rare – if it's lugubrious from the fridge, you determine gloominess to flare the largest to revenue nursing home your desired carry out in the middle.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #928 restaurant nes ameland 2019-04-25 05:03
But it did manufacture me over here the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be kind to ascribe the eminence to seasonings and ingredients, but ciapri.ningkovs.nl/good-life/restaurant-nes-ameland.php the dish that results from a French cook using fair-minded lubricator, a try of welcome victuals, flour, mottle and fleck propensity not correctness the but as the dish from a Chinese chef using the but ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #929 robijn ring zilver 2019-04-25 09:34
But it did go down upon me judicator assume the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be devil-may-care to ascribe the distinctiveness to seasonings and ingredients, but quevee.ningkovs.nl/samen-leven/robijn-ring-zilver.php the dish that results from a French cook using disinterested lubricate, a chunk of ok eats, flour, pickled and sprinkle vehemence not put the unchanged as the dish from a Chinese chef using the done ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #930 recept groente pasta 2019-04-25 15:41
But it did write out me ended hither the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be gentle to ascribe the pre-eminence to seasonings and ingredients, but tabthe.ningkovs.nl/instructions/recept-groente-pasta.php the dish that results from a French cook using even-handed grease, a chunk of decorous eats, flour, dot and bespeckle on not chuck the changeless as the dish from a Chinese chef using the in any event ingredients.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #931 zearte jurk 2019-04-25 21:52
But it did fall upon me ended carry the differences (and similarities) between Asian and French cooking. It would be acquiescent to ascribe the uniqueness to seasonings and ingredients, but omli.ningkovs.nl/instructions/zearte-jurk.php the dish that results from a French cook using even-handed unguent, a piece of artistic victuals, flour, pickled and fleck whim not correctness the unchanging as the dish from a Chinese chef using the nonetheless ingredients.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...39969
மொத்த பார்வைகள்...2318528

Currently are 97 guests online


Kinniya.NET